Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky xiaomi-czech.cz/eshop
 
Společnosti
Mi Bohemia s.r.o.. se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00
IČ 29138949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 203139
a
Mi Moravia, s.r.o. a  se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00
IČ 24279951
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 192568
vydávají
pro zprostředkování prodeje /rezervaci/ zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.xiaomi-czech.cz/eshop/
tyto:
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Úvodní ustanovení 
 1. Tyto obchodní podmínky pro rezervaci zboží vydané společnostmi Mi Bohemia s.r.o.. se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00 IČ 29138949 a Mi Moravia, s.r.o. a  se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00 IČ 24279951
(dále jen provozovatel) upravují vzájemná práva vyplývající z rezervace zboží nebo zprostředkování prodeje zboží (dále jen společně rezervace) mezi provozovatelem a spotřebitelem (dále jen zákazník) uzavíraných prostřednictvím rezervačního portálu provozovatele. Rezervační portál je provozovatelem provozován na internetové adrese: https://www.xiaomi-czech.cz/eshop/ a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní)a slouží k rezervaci zboží za účelem následného uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a společností Mi Bohemia s.r.o. nebo společností Mi Moravia s.r.o., nebo ke zprostředkování rezervace zboží a následného uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a společností
Beryko s.r.o., IČO 028 52 152, se sídlem Na Roudné 1162/76, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
nebo
Bon Vision s.r.o., IČO 053 23 533, se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
nebo
Ranura s.r.o., IČO 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00
Plzeň
 1. Obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran při jednorázovém či opakovaném užití webové stránky provozovatele umístěné na adrese https://www.xiaomi-czech.cz/eshop/ (dále jen webová stránka). Právní vztahy upravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Zákazník stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek a  bez výhrad s nimi souhlasí a to potvrzením rezervace či provedením registrace.
II.
Registrace a uživatelský účet
 1. Pro přístup do uživatelského rozhraní ani k vytvoření rezervace není nutná registrace. Registraci zákazníka provádí samotný zákazník přes webové rozhraní obchodu. Po provedení registrace má zákazník ze svého uživatelského účtu možnost rezervovat zboží, spravovat rezervace, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje.
 2. Zákazník je povinen uvádět při registraci a rezervaci zboží pravdivé a správné údaje, které jsou provozovatelem považovány za správné a úplné. Zákazník je povinen změnu údajů uvedených v jeho uživatelském účtu oznamovat provozovateli ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co taková změna nastala.
 3. Přístup zákazníka k uživatelskému účtu je zajištěn uživatelským jménem a heslem. Zákazník se zavazuje a je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích sloužících k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení uvedené povinnosti zákazníka.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit zákazníkovi uživatelský účet a to v případě, že uživatelský účet zákazníka je déle jak jeden rok neaktivní nebo zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně povinností vyplývajících z obchodních podmínek.
 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Provoz může být přerušen v důsledku nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, případně nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
III.
Rezervace zboží a kupní smlouva  
 1. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku převzetí zboží a zaplacení kupní ceny na zvolené prodejně. Portál xiaomi-czech.cz/eshop slouží pouze k rezervaci zboží na prodejně provozovatele nebo ke zprostředkování rezervace a prodeje zboží na prodejně společnosti Beryko s.r.o., Bon Vision s.r.o. nebo Ranura s.r.o. a k výběru konkrétní prodejny, kde si zákazník bude chtít své zboží zakoupit. Smluvní stranou a prodejcem zboží je buď provozovatel portálu xiaomi-czech.cz/eshop, nebo Beryko s.r.o., Bon Vision s.r.o. nebo Ranura s.r.o.
 2. Zákazník rezervuje zboží vyplněním rezervačního formuláře umístěného na webovém rozhraní portálu.. Rezervace vždy musí obsahovat přesný název rezervovaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, barevnou variantu zboží, zvolený způsob platby a převzetí a kontaktní údaje zákazníka ( jméno a příjemní, v případě nákupu zboží na firmu uvedení názvu a IČ, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa). Zákazník má možnost  kontroly, případně změny údajů jím uvedených v rezervaci.  Před potvrzením rezervace je zákazníkovi sdělena rekapitulace rezervace, zejména druh a množství zboží, označení prodejce rezervovaného zboží, způsob platby a konečná cena, , případně informace opoplatcích spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace rezervace má zákazník poslední možnost měnit zadané údaje. Rezervaci odešle zákazník provozovateli prostřednictvím tlačítka „Potvrdit rezervaci“. Údaje uvedené v rezervaci jsou provozovatelem považovány za správné a úplné. Provozovatel neprodleně po doručení rezervace zákazníka vyrozumí o přijetí rezervace s uvedením čísla rezervace a lhůty určené pro uzavření kupní smlouvy formou převzetí rezervovaného zboží a zaplacením kupní ceny a toto potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v rezervaci  (dále jen elektronická adresa zákazníka). V případě, že si zákazník rezervované zboží nevyzvedne ve lhůtě uvedené v potvrzení o přijetí rezervace, marným uplynutím lhůty se rezervace bez dašího zcela ruší od samého počátku.   
 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při potvrzení rezervace. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s  rezervací zboží (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 4. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně provozovatele při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu rezervace zboží, není provozovatel povinen dodat zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu a to ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno potvrzení o přijetí rezervace podle těchto obchodních podmínek.
 
IV.
Kupní cena a platební podmínky
 
 1. Na webovém rozhraní uvádí provozovatel aktuální ceny v české měně včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Výběr způsobu úhrady kupní ceny je ponechán výlučně na výběru zákazníka a to některým z níže uvedených způsobů:
 
Platba  hotově nebo kartou při převzetí
 
.
 1. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání, pokud vznikly), nikoli však dříve, než zboží převezme.
 
 Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Provozovatel výslovně upozorňuje spotřebitele, že kupní smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím (provozovatelem nebo společností Beryko s.r.o., Bon Vision s.r.o. nebo Ranura s.r.o.) není uzavírána distančním způsobem ve smyslu §  1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jedná se o zakoupení zboží v kamenném obchodě prodávajícího a tudíž pro takto zakoupené zboží neplatí ujednání dle § 1829a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o vrácení zboží v zákonné 14-ti denní lhůtě bez udání důvodu.     
 
 
VI.
Odpovědnost za vady, záruka
Odpovědnost za vady a záruka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník..
 
VII.
Doručování 
 1. Korespondence související s rezervací zboží nebo zprostředkováním rezervace a prodeje zboží musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu, provozovateli je doručováno na kontaktní údaje uvedené v závěrečných ustanoveních obchodních podmínek.
 2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty patnácti (15) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 
IX.
Závěrečná ustanovení 
 1. V případě  uzavření závazkového vztahu souvisejícího s užitím webové stránky obsahujího mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 
 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí služby servisu nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
 1. Kontaktní údaje provozovatele jsou:
- adresa pro doručování pošty: Mi Bohemia s.r.o., Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1472/11, 102 00, Mi Moravia s.r.o., Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1472/11, 102 00
- kontaktní adresa elektronické pošty: xiaomi@wittytrade.com
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. prosince 2018. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 
 
V Praze dne 1. 12. 2018